رال چیست


4
هطىی تزاق 2445
 ضخامت رنگ : 94 هیىز ىٍ
 24 )تزاق( ± درجه ی بزاقیت : 5
 پایه رنگ : اپ وَسی پلی استز -
 شزایط پخت : 79 دلیم در 944 درج سا تًیگزاد یا 75 دلیم در 724 درج سا تًیگزاد
 موارد مصزف : ل اَسم خا گًی ، هثلواى اداری ، لفس ت ذٌی تاتل اَّی داخلی
ط سَی هات 1499
 ضخامت رنگ : 94 هیىز ىٍ
 پایه رنگ : اپ وَسی پلی استز –
 شزایط پخت : 75 دلیم در 944 درج سا تًیگزاد یا 79 دلیم در 994 درج سا تًیگزاد
 موارد مصزف : لذر تٍست هخاتزاتی
ط سَی هات 1447
 ضخامت رنگ : 94 هیىز ىٍ
 پایه رنگ : اپ وَسی - پلی استز
 شزایط پخت : 75 دلیم در 944 درج سا تًیگزاد یا 79 دلیم در 995 درج سا تًیگزاد
 موارد مصزف: ران MDF ص ذٌ قٍ واف ط سَی هات چزهی 1499
 ضخامت رنگ : 794 هیىز ىٍ
 پایه رنگ : اپ وَسی پلی استز –
 شزایط پخت : 75 دلیم در 944 درج سا تًیگزاد یا 79 دلیم در 995 درج سا تًیگزاد
 مواردمصزف: ران اّی 72 ای چٌ


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود